Новини

Съобщение

В периода от  01.07.2024 год. до  02.07.2024 год., ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема „Изкуствен интелект в помощ на учителя – изграждане на базови умения за работа“

Място на провеждане: гр. Велинград

Обучителна организация: „ORAK ACADEMY

 

 

 

 

Мария Ахмед, Ангел Тенев  и Филип  Алексиев ученици от 7а клас в ОУ "Никола Вапцаров" - Асеновград взеха участие в  математическо състезание за ученици, в памет на акад. Благовест Сендов, което се организира за втора поредна година от община Асеновград, съвместно с "Ротари клуб - Асеновград". Състезанието се проведе в Градска библиотека "Паисий Хилендарски". В математическата надпревара участие взеха седмокласници от 10 училища от Асеновград. Нашите ученици се представиха достойно и се класираха на четвърто място.

Заповед за преустановяване на присъствения образователен процес от 29.01.24 г. - 02.02.24 г. и организация на учебния ден в електронна среда е качена в меню "Нормативни актове".

Заповед от 22.01.24 г., за спазване на противоепидемични мерки в ОУ "Никола Вапцаров" е публикувана в меню Нормативни актове. В същото меню е публикувана и покана за участие в инициативата "Учим заедно". Поканата е от 22.01.24 г., учителите по История и цивилизации да се запознаят с нея. 

 

Одобреният проект по Национална програма "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" – Модул 2, "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата" е реализиран. Училището вече разполага с прекрасна площадка по БДП, на която учениците да се обучават и придобиват знания и умения за безопасно и правилно движение по пътищата.

  

Съобщение

На 3.10.2023 г., от 16.00 часа, в училището ще се проведе родителска среща.

СЪОБЩЕНИЕ

За учебната 2023/2024 година в ОУ „Никола Вапцаров“ се набират желаещи за участие в групи за занимания по интереси в следните направления:

„Екология“ – V – VII клас

„Забавна химия“ – V – VII клас

„Народни танци“ – V – VII клас

„Футбол“ – V – VII клас

Заявленията се подават в канцеларията, всеки ден от 14 до 15 часа до 29.09.23 година.

                         

       СЪОБЩЕНИЕ

За учебната 2023/2024 година в ОУ „Никола Вапцаров“ се набират желаещи за участие в групи по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ както следва:

„Театрално изкуство“ – I – IV клас

„Театрално изкуство“ –V–VII клас

„Вокална група за забавна и естрадна песен“ – V – VII клас

„Футбол“ – I – IV клас

„Баскетбол“ V–VII клас

Заявленията се подават в канцеларията, всеки ден от 14 до 15 часа до 29.09.23 година.

 

 СЪОБЩЕНИЕ

За учебната 2023/2024 година в ОУ „Никола Вапцаров“ се набират желаещи за ръководители на групите по НП:

„Театрално изкуство“ – I – IV клас

„Театрално изкуство“ V–VII клас

„Футбол“ – I – IV клас 

Заявленията се подават в канцеларията, всеки ден от 14 до 15 часа до 29.09.23 година.

 

Община Асеновград, съвместно с Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак”, наградиха победителите от конкурса за детска рисунка на тема „Мислим зелено”.

Добрите дела са около нас! 

 

Ние сме част от тях!

ОУ "Никола Вапцаров" подкрепя кампанията "Капачки за бъдеще". През месец март училището се сдоби с метално сърце, в което учениците с ентусиазъм и желание събират капачки. 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В периода 31.08.22 – 02.09.22 год., в ОУ „Никола Вапцаров“ ще се проведат изпити от втора редовна поправителна сесия за учебната 2021/2022 год.

Графикът е публикуван в раздел Графици.

 

Резултатите се оповестяват в кабинет 202.

 

ОБЯВА

 

На основание чл. 81  от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение №1322/06.07.2022 г. на Общински съвет - Асеновград и

 

Заповед №А-1858/16.08.2022 г. на Кмета на Община Асеновград

 

 
   

 ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – ГР. АСЕНОВГРАД  

                                  ОБЯВЯВА

 

 

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  обект: Павилион с площ 20 кв.м., поставен върху терен – публична общинска собственост, попадащ в поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.525.15 по кадастралната карта на гр. Асеновград - ОУ „Никола Вапцаров”, (пар.I- училище , кв. 311 по плана на гр. Асеновград), ул. „Оборище’’ №110, гр. Асеновград, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 24/07.07.2015 г. на ЕСУТ, при следните условия:

 

1. Срок на договора – 5/пет/ години;

 

2. Предназначение – „Продажба на закуски”;

 

3. Начална тръжна цена за годишен наем 1 500.00  лв. и стъпка на наддаване 100.00 лв.

 

4. Наемната цена за обекта се актуализира съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 12 на Раздел ІІ от Тарифата за цените за отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Асеновград.

 

5. Наемателят в тримесечен срок от подписване на договора за наем да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема, с всички необходими документи за работа на обекта.

 

6. При необходимост от ремонт и подобрения в обекта през срока на договора, същите да бъдат извършени от и за сметка на наемателя, като се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема.

 

7. Наемателят да предлага в обекта асортимент от храни и напитки отговарящи на изискванията на стандартите за ученическо хранене.

 

8. Наемателят да обслужва само учениците и персонала на ОУ„Никола Вапцаров” – гр. Асеновград.

 

9. Разходите за ел.енергия и вода са за сметка на наемателя.

 

 

 

Месечната  наемна цена, която наемателят ще заплаща, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.

 

Месечната наемна цена се заплаща до 10-то число на текущия месец по Банкова сметка на ОУ „Никола Вапцаров” – гр. Асеновград в Инвестбанк АД, клон Пловдив, офис Асеновград - IBAN  BG 60IORT73753104001900 и Международен банков код - BIC IORTBGSF.

 

 

 

Търгът ще се проведе на 08.09.2022 г., от 11.30 часа, в конферентна зала на II етаж, в сградата на ОУ „Никола Вапцаров” – ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград.

 

Тръжната документация се получава от 29.08.2022 г. до 07.09.2022 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 часа от канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров”, ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград срещу платежен документ - квитанция.

 

 

 

Цена на тръжната документация  - 72 лв.

 

 

 

Депозит за участие в търга – в размер на 10 % от началната тръжна цена (150.00 лв.) се внася в канцелария, етаж 2, на ОУ „Никола Вапцаров”, ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград, до 16.00 часа на 07.09.2022 г.

 

 

 

Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград.

 

 

 

          Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.

 

 

 

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.09.2022 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава от 09.09.2022 г. до 19.09.2022 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 часа от канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград, срещу платежен документ квитанция. Депозитът за участие в повторен търг се внася в канцелария, етаж 2, на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград, до 16.00 часа  на 19.09.2022 г.

 

 

 

За допълнителна информация

 

тел.: 0331 / 62788

 

  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В периода 27.06.2022 год. – 30.06.2022 год. в ОУ „Никола Вапцаров“ ще се проведат поправителни изпити за учениците от 5 и 6 клас, съгласно график, публикуван в раздел Графици. 

Резултатите се оповестяват в кабинет 202 два дни след провеждане на съответния изпит.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В периода 23.06.2022 год. – 04.07.2022 год. в ОУ „Никола Вапцаров“ ще се проведат изпити, за определяне на годишна оценка, за учениците в самостоятелна форма на обучение, съгласно график, публикуван в раздел Графици.

Резултатите се оповестяват в кабинет 202, два дни след провеждане на съответния изпит.

Заповед за обучението на учениците за периода 14.02. - 18.02.22 г.

Заповед

Присъствено обучение в начален етап 13.12.2021-17.12.2021 учебна година.

Заповед за Разписание на учебните часове за учениците от I - VII клас и гупите за ЦОУД в ОРЕС

Заповед за преустановяване на присъствените учебни занимания в ОУ "Никола Вапцаров"

Заповед за обучение в ОРЕС

График на учебните часове в ОРЕС

Заповед за започване на учебната 2021-2022 година.

Финансова подкрепа за семейства, чиито деца са записани за първи път в I или VIII клас. 

Коледна Ваканция

Заповед за преустановяване на учебните занимания

Педагогически специалист от ОУ "Никола Вапцаров" е с установен положителен PSR тест. От 04.11.2020 год. до 17.11.2020 год. педагогическият специалист ще бъде под карантина.

Съобщение

Откриване на учебната 2020/2021 година на 15.09.20 г.:

Първи и пети клас - тържествено откриване.

Учениците от втори, трети, четвърти, шести и седми клас влизат в сградата, като спазват всички изисквания за спазване на дистанция и носене на маски.

Начало: 9.00 часа

 Край: 10.10 часа

Уважаеми ученици, ОУ "Никола Вапцаров", Асеновград, въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 година. Учебният процес ще бъде проведен при спазване на съществуващото седмично разписание с начален час 8.00 до 13.00 часа. Учениците, които имат дигитални устройства, ще бъдат обучавани чрез тях, а на всички останали ученици материалът ще им бъде предоставен на хартиен носител от образователните медиатори. При въпроси и за "обратна връзка" вашите учители са на разположение. 

Желаем Ви здраве, заедно ще се справим!

Ново:

Уважаеми ученици и родители, съгласно Заповед на Министъра на Образованието и науката Красимир Вълчев и Заповед на Директора на училището РД-10-1163/30.03.2020 година, дистанционното обучение продължава до 12.04.2020 година.

Останете здрави!