На 16.12.2015 год., В. Атанасова и М. Механджиева, ст. експерти по начално образование в РИО – Пловдив, организираха в ОУ „Никола Вапцаров” тренинг на тема „Планиране на обучението в начален етап – личностно ориентиран образователен процес”. Цел на тренинга: Създаване на иновативен модел на учеща се общност, за подобряване условията за достъп до образование и изграждане на подкрепяща, мултикултурна образователна среда, с оглед позитивно оценяване личностното, емоционалното, физическото и творческото развитие на ученици от етническите малцинства, в начален етап на основната степен на обучение и включване на семейството. Екип начални учители и възпитатели от училището, представиха педагогически стратегии, за обучение на деца, чийто майчин език не е български.

trening1
trening2
trening3
trening4
trening5
trening6
trening7
trening8
 
 
Powered by Phoca Gallery